Alumni

  • Donggyu Yun (PhD 2016, co-advised by Prof. Yung Yi, NAVER)

  • Sanghyuk Jun (MS 2016, KAKAO)

  • Jungseul Ok (PhD 2016, co-advised by Prof. Yung Yi, KTH Royal Institute of Technology)

  • Kwihyuk Jin (MS 2017, Qualcomm USA)