Alumni

  • Donggyu Yun (PhD 2016, co-advised by Prof. Yung Yi, NAVER)

  • Sanghyuk Jun (MS 2016, KAKAO)

  • Jungseul Ok (PhD 2016, co-advised by Prof. Yung Yi, KTH Royal Institute of Technology)

  • Kwihyuk Jin (MS 2017, Qualcomm USA)

  • Hyeryung Jang (PhD 2017, co-advised by Prof. Yung Yi, King's College London)

  • Tae-Hyun Oh (PhD 2017, co-advised by Prof. In So Kweon, Massachusetts Institute of Technology)

  • Donggyu Lee (MS 2018)